Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Pekařská

Ústí Pekařské na ulici Úvoz (ústí je zahrazeno budovou starobrněnského kláštera), rok 1896:

 

Základ situování této ulice sahá do období, kdy Brno vznikalo - do první třetiny 13. století. V té době se v Brně staví městské hradby a brány, které jej neprodyšně uzavírají. Jedinými vstupy do města se stávají městské brány, ke kterým se sbíhají dálkové i místní cesty. Jedna z těchto cest, ve směru dnešní Pekařské končila u Brněnské brány, stávající na spojnici Dominikánské a Starobrněnské.

Náhon, který vidíte na fotografii se nazýval Svratecký, byl vyhlouben již ve 13. století, aby přiváděl vodu ze Svratky k centru města. Potřeba vody totiž stoupala - voda byla potřeba k hašení požárů převážně dřevěných domů, k napájení hradebního příkopu a nakonec i k zásobování městských kašen... V roce 1896 byl velký zákrut před Pekařskou zasypán, tok náhonu napřímen a jeho vody svedeny více vlevo, aby se získalo místo pro budovu základní školy na Mendlově náměstí.

K Pekařské neodmyslitelně patří nemocnice U sv. Anny. V tzv. Královských zahradách založil v roce 1312 Jan Lucemburský klášter, který věnoval řádu dominikánek. Jako klášter sloužil až do roku 1782, kdy za josefínských reforem byl klášter zrušen, jeho majetek převeden do majetku náboženského fondu a budovy adaptovány na c. k. nemocnici, sirotčinec, chudobinec a blázinec.

Portál, který uzavíral ústí dnešní Pekařské na Úvoz patřil k budově patřící starobrněnskému klášteru. Tato a okolní stavby byly zbořeny při rozšíření ústí Pekařské a vymezení nové stavební čáry ulice Úvoz. Sama Pekařská doznala velkých terénních úprav. Její přirozený sklon, který byl mnohem větší než dnes, byl zmírněn mohutnými navážkami. Těchto terénních úprav proběhlo několik. K jednomu z velkých vyrovnání a snížení Pekařské došlo v roce 1902, v souvislosti se stavbou pouliční dráhy, linky náměstí Svobody - Ústřední hřbitov. Dodnes o tom svědčí některé domky stojící pod úrovní vozovky.

pověst "O strašidelné hospodě na Úvoze"

Zpět

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |